8303/09 מדינת ישראל נ' שי אברהם ואח'

שם בית המשפט
מחוזי (ב"ש)
שם השופט
ט' חיימוביץ
החלטה מיום
12/11/12
נושא פסק הדין
גז"ד
תמצית פס"ד

הנאשמים הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בעבירות מרובות של הלבנת הון לפי סעיפים 3(ב) ו-7 לחוק איסור הלבנת הון בשילוב צו נותני שירותי מטבע, וסעיף 29 לחוק העונשין. הנאשמים נמנו על קהל לקוחות של עסק לניכיון שיקים, (אשר בעליו נאשמים בכתב אישום זה). הנאשמים ביצעו יחד עם בעלי העסק, במסגרת העסק, עסקאות במסגרתן, תמורת שיקים שמסרו, קיבלו את הסכומים במזומן בניכוי עמלה בסכום כולל של מעל לשני מיליון שקלים, כאשר כל עסקה בוצעה במזומן ובשווי של 50,000 ₪ לפחות. בהתאם לתוכניתם המשותפת עם בעלי העסק, הוזנו בתוכנת המחשב פרטים כוזבים ביחס למבקש ומקבל השירות. הפרטים הכוזבים דווחו לרשות כדי לגרום לדיווח שקרי. הנאשמים זייפו באופן שיטתי את טפסי הצהרת מבקש השירות וחתמו בחתימה מזויפת, ללא ידיעת בעלי הפרטים הכוזבים.

עיקרי הסדר הטיעון:
הנאשמים הודו והורשעו בכתב אישום מתוקן. המאשימה עטרה לעונש שלא יעלה על שישה חודשי מאסר בפועל, והנאשמים אינם מוגבלים בטיעוניהם ברכיב זה. לנאשם מרדכי חמיאס יחולטו 70,000 ₪, ולנאשם דוד אלמקיס יחולטו 19,000 ויוטל עליו קנס בסך 31,000.
טענות הצדדים:
המאשימה עותרת לאמץ את הרף הגבוה של הענישה בהסדר נוכח חומרת העבירה וחומרת מעשיהם של הנאשמים, שכתוצאה ממעשיהם אף סיכלו איתור של הלבנת הון בסכומים של שני מיליון ₪ כל אחד.
ב"כ של מרדכי חמיאס עתר לעבודות שירות בהתחשב בהיותו אדם נורמטיבי, איש משפחה שהודה בעבירה, וכן ביקש להביא בחשבון את הסכום הגבוה שקיבל על עצמו במסגרת ההסדר.
ב"כ של דוד אלמקייס עתר למאסר על תנאי למאסר על תנאי ולחלופין לעבודות שירות לתקופה קצרה, בהתחשב בחיסכון הזמן השיפוטי לאור הודאתו, ובהתחשב בנסיבות העבירה, בהן הנאשם אינו נמצא ברף הגבוה של המתחם.
ביה"מ קובע:
הפסיקה מתייחסת בחומרה לעבירות נשוא סעיף 3(ב) לחוק, בהיות חובת הדיווח כלי שמטרתו להלחם בהלבנת הון. יסוד חומרה נוסף הוא היקף העסקאות שביצע כל אחד מהנאשמים. נשקל לקולא היות הנאשמים ללא עבר פלילי או בעלי עבר קל בלבד. כך גם החיסכון בזמן השיפוטי למרות שהודייתם של הנאשמים באה בעיצומו של ההליך ורק לאחר שמיעת חלק נכבד מהראיות. אולם ההסדר מבוסס גם על התשתית הראייתית שהוצגה בביה"מ. מהפסיקה אף עולה הבחנה ברורה בין העונשים המוטלים על בעלי עסקי החלפנות לבין העונשים המושתים על המסייעים למיניהם, כאשר על האחרונים מוטלים עונשים קלים בהרבה.
גזר הדין:
מרדכי חמיאס – חמישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, שמונה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים וחילוט בסך 70,0000 ₪.
דוד אלמקייס – חמישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, שמונה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, חילוט בסך 19,0000 ₪ וקנס בסך 31,000 ₪.

תפריט נגישות