רע"א 4096/04 שלמה בוטח נ' מדינת ישראל פרקליטות מסוי וכלכלה תל אביב ואח'

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
הרשם ע' שחם
החלטה מיום
07/09/04
נושא פסק הדין
בקשה לביטול ערבון
תמצית פס"ד
הדיון נסב סביב טענת המבקש לפיה על אף שכותרת ההליך היא "חילוט אזרחי" לפי סעיף 22(ג)לחוק,  הרי שמדובר בהליך פלילי שאין לחייב בגינו בהפקדת עירבון.
בית המשפט קובע –
  1. בית המשפט מקבל את הבקשה וקובע –
א.      לא התווית – אזרחי או פלילי – היא שקובעת בעת סיווגה של פעולה משפטית כפעולה עונשית, אלא טיבה ותכליתה של הפעולה המשפטית בה מדובר.
ב.      מבחינת טיבו, הליך החילוט האזרחי הינו הליך שתוצאתו היא שלילת רכוש. תוצאה זו היא בעלת אופי עונשי.
ג.        מסעיף 22 לחוק עולה כי החילוט על פיו עשוי להוות, במידה לא מבוטלת, תחליף לענישה פלילית, בהיותו מוגבל לנסיבות שבהן לא ניתן להגיש כתב אישום בשל העובדה שמבצע העבירה אינו ניתן לאיתור או שהרכוש התגלה לאחר ההרשעה.
ד.      תנאי לביצוע החילוט הוא ידיעה של בעל הזכות על כך שהרכוש נגוע במעשה עבירה, או בכך שאינו תם לב, או לא פעל בתמורה.
  1. לאור האמור לעיל, הרי שבחילוט עשוי להיות היבט עונשי, למרות שכותרתו היא "חילוט אזרחי". לכן, גם אם אין מקום להחיל בהליך מסוג זה את מכלול סדרי הדין החלים בהליך פלילי, הרי שיש טעם, לכל הפחות, לשקול החלה חלקית של סדרי דין אלה. הצורך בכך זכה לחיזוק משמעותי עם קבלת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ועיגונה של הזכות להליך ראוי בגדרו.
  1. יש לייחס לטיבו האמור של החילוט האזרחי משקל ניכר ביחס לסוגית הפקדת העירבון. ניתן להעריך שהסיכוי כי יושת על יוזם ההליך חיוב בהוצאות בסופו הינו נמוך, במידה המצדיקה להימנע מהטלת חובה להפקיד עירבון בהליך זה, המהווה הכבדה על מימוש הליך הערעור. 

תפריט נגישות