ת"פ 40036-06 פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית נ' בניאורשווילי ואח'

שם בית המשפט
מחוזי - ת"א
שם השופט
ח' כבוב
החלטה מיום
28/11/10
נושא פסק הדין
גזר דין בת"פ 40036-06
תמצית פס"ד
הנאשמים הואשמו בכתב אישום מתוקן בארבעה אישומים: באישום הראשון והשני בעבירות זיוף שונות וכן בעבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד.
על פי האישום השלישי, שעניינו הלבנת הון, עסק נאשם 1 או מי מטעמו, בתקופה הרלוונטית, לרבות בשנת 2003, בהכנסת סיגריות שלא כדין ברחבי אירופה תוך שנהג לכנות עצמו בשמות שונים בפני מרבית שותפיו להכנסת הסיגריות. לצורך הכנסת הסיגריות יצר נאשם 1 מצב שווא לפיו מועברות סחורות שונות, צעצועים וכדומה, מהמזרח הרחוק דרך האיחוד האירופי, אל ארצות מזרח אירופה. בפועל משלוחים אלה נוצלו להברחת סיגריות אל תוך האיחוד האירופי.
באישום השלישי הנאשמים הואשמו בעבירות שונות:
נאשם 1 – עבירת הלבנת הון לפי סעיף 3(א) בצירוף סעיף 2 לחוק וכן בעבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור – עבירות לפי סעיף 4 בצירוף סעיף 2 לחוק.
נאשם 2 – סיוע להלבנת הון – עבירה לפי סעיף 3(א) בצירוף סעיף 2 לחוק, וסעיף 31 לחוק העונשין, וכן עשיית פעולה ברכוש אסור – עבירות לפי סעיף 4 בצירוף סעיף 2 לחוק, וסעיף 31 לחוק העונשין.
נאשמת 3 – הלבנת הון – עבירה לפי סעיף 3(א) בצירוף סעיף 2 לחוק, בצירוף סעיף 23 לחוק העונשין, וכן עשיית פעולה ברכוש אסור – עבירה לפי סעיף 3 בצירוף סעיף 2 לחוק.
על פי האישום הרביעי, שעניינו הפרת חובת דיווח, במהלך התקופה שבין מרץ 2002 למאי 2003 הופקדו בסניפי בנק שונים בישראל, לחשבון הבנק של נאשמת 3 3,778,827 דולר במזומן כאשר נאשם 1 או מי מטעמו הכניס סכומי כסף אלה לישראל במספר מועדים לא ידועים במהלך תקופה זו מבלי שדיווח על כך, ובכך הפר את חובת הדיווח המוטלת עליו מכוח סעיף 9 לחוק.
ביום 10.11.2010 הוגש לבית המשפט הסדר טיעון לפיו הנאשמים הודו במיוחס להם בכתב האישום המתוקן, וב"כ עתרו במשותף לעונש של 7 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי לגבי נאשם 11. לגבי נאשם 2, עתרו הצדדים במשותף להטלת 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות ומאסר על תנאי. כמו כן סוכם בין הצדדים שהנאשמים יפקידו תוך 120 ימים מתום מתן גזר הדין, סכום שייקבע על ידי בית המשפט, אשר יחולט לטובת אוצר המדינה בהתאם לסעיפי החילוט בחוק. אין הסכמה בין הצדדים לגבי גובה הסכום, כאשר המאשימה הותירה את העניין לשיקול דעתו של בית המשפט והנאשמים טענו שאין להטיל עליהם חיוב כזה.
הוסכם בין הצדדים על מתן צו חילוט לטובת המאשימה, על כספים שנתפסו על ידי הרשויות בגרמניה אצל שליחו של נאשם 1. בית המשפט התבקש להורות על חילוט כספים אלה מכוח סעיפי החילוט בחוק. נאשם 1 הצהיר במסגרת ההסדר שהוא מוותר לטובת המאשימה על כל זכות בקשר לכספים התפוסים בגרמניה, והצהיר שלא יעלה כל טענה בעתיד בפני כל גורם שהוא, בין אם בישראל או מחוצה לה, בנוגע לבעלות או זכויות אחרות שלו או מי מטעמו בכספים התפוסים, ויחתום בפני כל גורם – בין אם בישראל או בחו"ל – על כל מסמך שיידרש ויעשה כל פעולה שתידרש לשם שחרור הכספים התפוסים והעברתם לידי המאשימה או מי מטעמה. לגבי יתר הנכסים שנתפסו בצו החילוט הזמני הוחלט, כי הם יוחזרו לטובת הנאשמים תוך ביטול כל הליכי התפיסה, עיקול, רישום הערות וכל הצווים הזמניים.
לגבי הליכים כנגד נאשם 1 בבלגיה, הצדדים הגיעו להסכמה לפיה המדינה מצהירה על דעת רשויות אכיפה בבלגיה שריצוי העונש שהוטל על הנאשם בבלגיה לתקופה של 6 שנות מאסר, ייחשב כריצוי מלא של העונש הבלגי מבחינתן של רשויות האכיפה בבלגיה והמדינה תפעל בקרב הרשויות בבלגיה לקדם את קבלת האישור הסופי והרשמי מרשויות האכיפה בבלגיה לסיום ההליך שם. כמו כן הוסכם, כי במידה ויוגש כנגד נאשם 1 או נאשם 2 כתב אישום נוסף, או אם קיים כתב אישום תלוי ועוד בעת חתימה על הסדר הטיעון, בכל מדינה ריבונית אחרת בגין עבירות המבוססות על עובדות המופיעות בכתב האישום בו הודו והורשעו הנאשמים בישראל, אז המחלקה הבינ"ל בפרקליטות תשלח לרשויות הרלוונטיות מכתב רשמי המודיע, כי הנאשמים הורשעו בישראל בין היתר בעבירות הלבנת הון ועבירות מקור, אשר מבוססות על מעשים שבוצעו על ידי הנאשמים במדינות שונות באירופה, בין היתר בבלגיה ובגרמניה, כפי שמפורט בכתב האישום.
בנוסף הוסכם, כי המאשימה או כל רשות שלטונית אחרת מטעמה, מתחייבת שלא לפתוח כנגד הנאשמים כל הליך ותביעה בגין עובדות כתב האישום, למעט הליכים שעניינם הבטחת ביצוע גזר הדין בהליך הנוכחי, והובהר שהמאשימה ורשויותיה מתחייבת שלא לנקוט בכל הליך לרבות תביעה אזרחית בגין המעשים המיוחסים לנאשמים על פי כתב האישום.
בטיעוני הצדדים לעונש, ב"כ המאשימה עתר לבית המשפט לכבד את הסדר הטיעון אשר מאזן באופן ראוי בין חומרת המעשים לבין הודאת הנאשמים וקבלת האחריות. עוד נטען, כי בתיק זה הושקעו משאבים ניכרים ורבים בכדי להוכיח את מעשי התביעה שביצעו הנאשמים, דוגמת התייצבות עדים משבע מדינות שונות בעולם.
ב"כ הנאשם עתרו לאמץ את הסדר הטיעון והדגישו את העובדה שהעבירות בוצעו בתקופה שבה החוק היה בראשית דרכו, במובן זה שהוראותיו האוסרות של החוק לא היו נהירות לכל מי שעסק בתחום הסחר הבינלאומי ולא היו מובנות מספיק, כאשר אין המדובר במקרה בו הנאשמים פעלו במזיד ובמתכוון כדי לעבור על הוראות החוק, שכן בתקופה לפני החלתו של החוק מעשיהם של הנאשמים לא היו אסורים. לגבי הסכום הנוסף שבית המשפט יטיל על הנאשמים, עתרו שלא להטיל עליהם כל חיוב נוסף מעבר לחילוט הכספים שנתפסו בגרמניה, שכן המדובר בסכומי כסף נכבדים של כ-12 מיליון ₪. עוד נטען שהנאשמים הם אנשים נורמטיביים נעדרי הרשעות קודמות.
בית המשפט קובע –
  1. העבירות בהן הורשעו הנאשמים בוצעו על ידם ובעיקר על ידי נאשם 1, ומקורם במעשים שנערכו לאורך זמן – המדובר במעשים שחשיפתם הייתה קשה עד בלתי אפשרית, וללא תפיסת המשלוחים האסורים של סיגריות למדינות השוק האירופי, קיים ספק אם מעשי הנאשמים היו נחשפים.
  2. הנאשמים העלימו את מקור הכסף תוך הסוואת עבירות פליליות בתחום החוק ותוך הכנסת כספים לישראל במצב כוזב כאילו מדובר בפעילות מסחרית לגיטימית, בעוד שהלכה למעשה מדובר בעבירות פליליות של הברחת טובין במדינות זרות והעברת התמורה לישראל במסווה של פעילות לגיטימית.
  3. השיקול של חלוף הזמן אינו יכול להיות מכריע בנסיבות העניין, שכן לשם ניהול ההליך המשפטי נשמעו עשרות רבות של עדים תוך הוצאות כספיות ניכרות להבטחת התייצבותם – הכל מתוך אינטרס ציבורי להילחם בתופעה שנועדה להכניס לישראל כספים שמקורם בעבירות פליליות על החוק, תוך ביצוע עבירות מרמה ורישום כוזב – לכן לא ניתן לקבוע שבמקרה זה נחסך זמן שיפוטי יקר או הוצאות רבות שכרוכות בהליך השיפוטי.
  4. לא ניתן לקבוע שבמדובר בהודאת נאשמים שבצידה חרטה ונטילת אחריות, שכן הודאתם ניתנה רק בסופו של ההליך ולא בתחילתו, ולכן יש לתת להודאתם משקל מופחת ביחס למקרים בהם היא ניתנת בתחילתו או בעיצומו של ההליך המשפטי.
  5. המדובר בנאשמים נורמטיביים שזו הסתבכותם הראשונה בפלילים, אך שיקולים אלה של הנזק שנגרם לנאשם עקב ההליך המשפטי שמתנהל נגדו הוא פועל יוצא של מעשיו. אף שמדובר בסכומי כסף ניכרים, מיליונים רבים של שקלים, אין להתעלם מנסיבותיהם האישיות של הנאשמים, כפי שהתבררו בבית המשפטי לאורך ניהול ההליך המשפטי, בין היתר הסבל שנגרם להם וחוסר הוודאות שבו היו נתונים וכן ההגבלה על תנועותיהם ויצאתם מהארץ, הפגיעה הכלכלית, הפגיעה במשפחות והפגיעה בשמם הטוב.
  6. אין לקבל את טענות ב"כ הנאשמים, כי די בסכום הכסף שנתפס בגרמניה, סכום גבוה של כ- 12 מיליון ₪, כדי לענות על האינטרס העונשי המחייב הטלת עונש כספי על הנאשם.
נאשם 1 נדון והורשע בבית משפט במסגרת ההליך בבלגיה, ערעורו לבית המשפט לערעורים נדחה, ואין לדעת מה היה עולה בעתירה שהיה מגיש לקבלת כספים שנתפסו בחזקת אנשים מטעמו בגרמניה, במסגרת חקירה שהתנהלה שם במספר מדינות בשוק האירופי לחשיפת מעשיהם של מבריחי סיגריות שלא כדין במסווה של הובלת צעצועים וכלי בית. משכך נקבע, כי הטיעונים שנטענו בדבר מצבו הבריאותי והכלכלי הקשה של נאשם 1 היוו משקל בקביעת גובה הסכום שיחויב להפקיד בבית משפט, אך לא על עצם העיקרון שיש להטיל עליו תשלום סכום כסף שיחולט לטובת אוצר המדינה.
  1. בהתייחס להסכמת הצדדים שבית המשפט יאסור את פרסום פרטי גזר הדין עד ליום בו יחל נשאם 1 בריצוי המאסר שהוטל עליו בהתאם להסדר הטיעון, נקבע כי שיקולי פומביות הדיון, זכות הציבור לדעת, אמון הציבור ברשויות האכיפה והשפיטה וכן שיקול ההרתעה עולים בערכם ובמשקלם על שיקולים צרים של נוחות הנאשם לפרק זמן מסוים.
על כן, יש לדחות את עתירת הנאשם למתן צו האוסר פרסום שמו ופרסום פרטי גזר הדין.
  1. הוחלט להטיל על הנאשמים את העונשים הבאים:
נאשם 1 – 7 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי.
נאשם 2 – 6 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי – בחינת ריצוי העונש בעבודות שירות.
הנאשמים חויבו להפקיד בקופת בית המשפט סכום של 200,000 ₪, אשר יחולט לטובת המאשימה בהתאם לסעיפי החילוט בחוק.
הודגשה העובדה, כי ללא ההתחשבות היתרה והיוצאת דופן בקשיים הכלכליים של הנאשמים, היה מוטל עליהם חיוב לתשלום סכום העולה עשרות מונים על הסכום שנקבע, בשים לב לכתב האישום באשר לסכומים הניכרים המצויים בו של עשרות מיליוני ₪.
כמו כן ניתן צו לחילוט לטובת המאשימה של הכספים שנתפסו על ידי הרשויות בגרמניה, מכוח סעיפי החילוט בחוק ובכפוף לדין הגרמני.
  1. נרשם כי נאשם 1 הצהיר והסכים לוותר לטובת המאשימה על כל זכות בקשר לכספים התפוסים בגרמניה וציין שלא יעלה בעתיד כל טענה בפני כל גורם בישראל ומחוץ לה לגבי בעלותו או זכויות אחרות שלו על הכספים התפוסים בגרמניה, וכן על נכונותו לחתום על כל מסמך על פי דרישת המאשימה או מי מטעמה, בין אם בארץ או בחו"ל, לשם שחרור הכספים והעברתם לישראל. כמו כן, צוינה הסכמתה של המאשימה לביטול ההערות, צווי העיקול, צווי המניעה, צווי ההקפאה על הנכסים, על חשבונות הבנק, על חשבונות נאמנות וכיוצא באלה.
  2. לגבי ההליכים של נאשם 1 בבלגיה, נרשמה הצהרת המאשימה לפעול ברשויות האכיפה בבלגיה בכל הנוגע ל"עונש הבלגי", באופן שריצוי העונש בישראל יכלול בחובו את ריצויו המלא של העונש הבלגי.

תפריט נגישות