ע"פ 2592/06 שלמה גואטה נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
א' לוי, ס' ג'ובראן, ד' ברלינר
החלטה מיום
14/11/06
נושא פסק הדין
פרשנות סעיף 3(ב)
תמצית פס"ד

המערער פתח חשבון בנק על שם אחיינו בו נרשם כמיופה כח, וביצע סדרה של חמש משיכות כספים במזומן, בסכומים הנמוכים אך במעט מן הסף שהיה מחויב בדיווח באותה העת (200,000 ₪), ובסכום מצטבר העולה עליו, בתקופה של שבוע ימים. הוא טען בבית משפט קמא כי לא היה מודע לחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ופעל כך בשל חששו מדיווח לרשויות המס בלבד.

באת כוח המאשימה טענה בבית משפט קמא כי היסוד הנפשי הנדרש להוכחת העבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק הינו "מטרה למנוע דיווח" ותו לא. לטענתה, סעיף 3(ב) אינו מתייחס כלל להגדרת הרשות אליה נעשה הדיווח, אלא מגדיר את הדיווח כ"דיווח לפי סעיף 7". מטרתו של סעיף 7 היא להטיל חובה על הבנק, ולכן, היסוד הנפשי של מי שעובר עבירה לפי סעיף 3(ב) צריך להיות מטרה למנוע מהבנק לדווח על פעולותיו, ולעניין התגבשות יסודות העבירה, אין זה רלבנטי למי, איך או מתי מדווח הבנק.
מנגד, טענה באת כוח הנאשם כי על מנת להרשיע על פי סעיף 3(ב) לחוק, יש להוכיח כי הנאשם פעל במטרה מפורשת וספציפית כדי שלא יהיה דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון דווקא, שהיא ורק היא, אמונה על אכיפת חוק זה. לטענתה, הכוונה למנוע דיווח מהרשות לאיסור הלבנת הון, ולא מכל רשות אחרת, היא לב ליבו של החוק לאיסור הלבנת הון, וטענת המאשימה כי זהותו של הגוף המדווח הוא פרט טכני, אינה עולה בקנה אחד עם מטרת החוק ותכליתו. רק פעולה שנועדה למנוע דיווח מגוף זה, מצדיקה הרשעה בעבירה של הלבנת הון לפי סעיף 3(ב), שהעונש עליה הוא עד עשר שנות מאסר. עוד נטען כי העובדה שהחובה לדווח מתייחסת דווקא לרשות לאיסור הלבנת הון ולא לכל רשות אחרת, היא נדבך עיקרי בחוק, והיא שמקנה לה, בין היתר, את עוצמתה, ולכן לא ניתן להסתפק בפחות מהוכחה של כוונה ספציפית ומפורשת למנוע דיווח דווקא לרשות לאיסור הלבנת הון.
בית משפט קמא קובע –
  1. יש לאמץ את פרשנות המאשימה, ולקבוע כי לצורך קיומו של היסוד הנפשי הנדרש בעבירה לפי סעיף 3(ב), היעד הוא אי ביצוע דיווח על ידי הבנק, ואין זה רלבנטי למי מבוצע הדיווח.
  2. לא הוכח כי נמצא כי הכספים שאותם משך הנאשם הושגו בעבירת מקור, אך הוכח כי הוא פעל בדרך זו משום שידע שמשיכה בסכום של 200,000 ש"ח ומעלה מחייבת את הבנק לדווח לרשות על המשיכה.
  3. יש להרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, ביחד עם סעיף 7 וסעיף 8 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) התשס"א-2001.
  4. על הנאשם יוטל עונש של 6 חודשי עבודות שירות; 12 חודשי מאסר על-תנאי; חילוט 500,000 ש"ח (כמחצית מסכום המשיכה).
הערעור שהוגש לבית המשפט העליון הופנה בתחילה הן כנגד הכרעת הדין והן כנגד גזר הדין, אך לאחר חילופי דברים במהלך הדיון בבית המשפט, חזרה בה הסנגוריה מהערעור לגבי הכרעת הדין.
בית המשפט העליון קובע –
  1. יש לדחות את הערעור, למעט לעניין גובה החילוט.
  2. לעניין החילוט – המערער שילם את מלוא חובו לרשויות המס וכן כופר בסכום כולל של 900,000 ש"ח. לפיכך הופחת סכום החילוט מ-500,000 ₪ ל- 350,000 ₪.

תפריט נגישות