מ"ת (ב"ש) 20657-09 גיגי ניסים נ' מ"י

שם בית המשפט
מחוזי (ב"ש)
שם השופט
ד' מגד
החלטה מיום
10/11/10
נושא פסק הדין
חילוט רכוש ש"עורבב"
תמצית פס"ד

מת (ב"ש) 20657-09 גיגי ניסים נ' מדינת ישראל

 • קטגוריה: חילוט
 • בית משפט: מחוזי (ב"ש)
 • שופט: ד' מגד
 • תאריך: 10/11/2010
 • נושא: חילוט רכוש ש"עורבב"

נגד המבקש 1 (להלן: "המבקש") הוגש בתאריך 1.4.09 כתב אישום אשר ייחס לו עבירות לפי סעיף 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון (להלן: "החוק"), עבירות של ארגון וניהול משחקים אסורים, הדחה בחקירה לפי סעיפים 245 (א), 228 ו – 225 לחוק העונשין ועבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, שנעברו, לכאורה, החל משנת 2004 ואילך. בד בבד עם הדגשת כתב האישום, המשיבה עתרה לעצור את המבקש עד תום ההליכים המשפטיים, כאשר מאז עבר התיק גלגולים רבים ובית המשפט הקל בתנאים המגבילים שהושתו עליו.

בתאריך 7.9.10 הטיל השופט מגד, לבקשת המשיבה, במעמד צד אחד, עיקולים זמניים על רכוש השייך לטענתה, למבקש, וכולל גם בית באילת ופוליסות ביטוח.

זו בקשה להורות על הסרת העיקולים הזמניים שהוטלו על בית פרטי באילת, שהזכויות לגביו רשומות על שם המבקשת 2, וכן על שתי פוליסות ביטוח שהונפקו על ידי מנורה חברה לביטוח.

ב"כ המבקשים עותר גם להורות לשירות המבחן להגיש תסקיר מעצר, אשר יבחן אפשרות להסיר את התנאים המגבילים שהשותו על המבקש 1.

טעות ב"כ המבקשים

 1. הזכויות בבית המבקשים נרכשו על ידי המבקשת עוד בחודש יולי 2000 ונרשמו על שמה בלבד. ב"כ המבקשים הציג לבית המשפט מסמך, הנתמך במסמכים נוספים, ובו רוכזו פרטים לגבי נכסי נדל"ן שהמבקשת רכשה ומכרה משנת 1992 ואילך ושהזכויות לגביהם נרשמו על שמה בלבד. הנתונים שהוצגו לא נסתרו על ידי ב"כ המשיבה.
 2. בתקופת הגירושין של המבקשים, המבקש רכש דירה לצרכיו ורשם את הזכויות בה על שמו בלבד. כמו כן נטען, כי אם תעלה הטענה שהמבקש סייע למבקשת בתשלומי המשכנתא, הרובצת על הבית, הרי שאין מדובר במקרה הקלאסי של ערבוב כסף כשר עם כסף שאינו כשר, ולכן לדעתו לא חלה עליו הוראת סעיף 21 לחוק.
 3. זכויות המבקש בפוליסה הן במהותן זכויות עתידיות אשר אינן ניתנות לעיקול.
 4. המבקש חולה מאוד ואינו מסוגל לעבוד, כאשר עקב חרפת רעב המבקשים רוצים למכור את הבית או לשעבדו כנגד נטילת הלוואה, פעולות שסוכלו בעקבות הטלת העיקולים.

 טעות ב"כ המשיבה

 1. הגירושין פיקטיביים ובני הזוג מנהלים חיים משותפים ומתגוררים בבית יחדיו משנת 1999.
 2. הבית נרכש בכספו של המבקש, השולט בחשבונה, שכן המבקשת חסרת יכולת כלכלית ותשלומי המשכנתא נפרעו על ידו.
 3. המבקש מכר לאחרונה דירה נוספת והשתמש בתמורה לכיסוי משכנתא וכן להעברת חלק מהכספים לחשבון שמנוהל על ידי מבקשת 2. בהתייחס לטענה של חרפת הרעב נטען, כי די בסכום שהמבקש קיבל ממכירת הדירה הנוספת כדי לכלכל את המבקשים בכבוד.
 4. ניתן להטיל עיקול זמני גם על זכויות בקופות גמל וחברות ביטוח, שכן זכויות המבקש 1 אינן "זכויות עתידיות" כהגדרתו.

בית המשפט קובע:

 1. פרק ו' לחוק מסדיר את נושא חילוט הרכוש שהושג כתוצאה מהלבנת הון. מכשיר החילוט הינו אחד האמצעים המרכזיים במאבק בתופעת הלבנת ההון ומטרתו לאיין את הרווח הכספי, אשר מהווה בדרך כלל המניע העיקרי לביצוע העבירה. מטרת החילוט להילחם באופן ישיר בעבירות הלבנת ההון ובאופן עקיף בעבירות הקלאסיות שעבירות הלבנת ההון נועדו להסתירן.
 1. הסעיף הרלוונטי למקרה הנדון הינו סעיף 21 לחוק, אשר מחייב זיקה בין הרכוש המחולט לבין העבירות שנעברו. סעיף 1 לחוק כולל בין הפעולות המוגדרות כ"פעולה ברכוש" גם "ערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור".
 2. בעניין תענך (ב"ש (חי') 2797/03), אשר עסק במקרה בו היה עירוב של רכוש אסור ברכוש אחר שלא היה אסור, בית המשפט קבע כי כאשר התמזגו בחשבון משותף שניהל החשוד כספים שמקורם בביצוע העבירה המיוחסת לו, עם כספים ממקורות כשרים אחרים, באופן "שהיו לבשר אחד", יש לראות את כל הכספים כאילו הושגו בעבירה. לפיכך בית המשפט הטיל חילוט זמני גם על כספים אשר נטען כי מקורם כשר.

      מאידך, בעניין אחר (ב"ש 9416/03 קרדיט), בו דן בית המשפט בעבירות אי דיווח לפי           סעיף 3(ב) לחוק נקבע, כי אחת הפעולות המהוות עבירה לפי סעיף 3 (ב) הנ"ל הינה ערבוב            בין רכוש אסור לרכוש אחר במטרה להימנע מדיווח, אולם מכך לא נובע שמרגע שנעשתה   פעולת הערבוב ניתן לחלט הן את הכספים שבהם בוצעה העבירה והן את הרכוש האחר       "הנקי" בו הכספים עורבבו. למרות שבית המשפט גם קבע, כי מטרת המלחמה        בהלבנת הון הינה לשלול מעבריינים את רווחי העבירות – בין היתר באמצעות מניעת          הלבנתם – צוין כי חילוט של כספים כשרים ונקיים אינו מקדם מטרה זו ופוגע בקניין         במידה  העולה   על הנדרש, כפי שנקבע בח"י כבוד האדם וחירותו.

 1. משמעות סעיף 3(א) לחוק הינה, כי אם מדובר במי שביצע את עבירת המקור ומנסה להלבין את ההון שהשיג בדרך לא חוקית באמצעות ערבובו ברכוש אחר שלו, או של מקורבים אליו, שאינו רכוש אסור, אז מוטל עליו הנטל להוכיח איזה חלק מהרכוש המעורבב הינו רכוש אסור, ואיזה חלק הינו רכוש שאינו אסור. אם לא הרים את הנטל  – ניתן לצאת מתוך הנחה שהרכוש, רובו ככולו, אינו כשר ואז יש לחלטו. אך אם הנטל הורם, יש לחלט אך ורק את הרכוש האסור, כעולה מהוראת סעיף 21 לחוק.
 2. מהנתונים שהציג ב"כ המבקשים, אשר לא נסתרו על ידי המשיבה, עולה כי בפברואר 2000 המבקשת מכרה דירה ובעזרת הסכום שקיבלה תמורתה קנתה את הבית נשוא הדיון ביוני 2000 בסכום גבוה יותר, כאשר לצורך השלמת הפער נלקחה משכנתה.

      העבירות המיוחסות למבקש בכתב האישום נעברו לכאורה החל משנת 2004, כאשר גם        אם יוצאים מנקודת הנחה שהמבקשת לא הייתה מסוגלת לפרוע את המשכנתא וגם אם    סביר היה להניח שעד שנת 2004 היא נפרעה על ידי המבקש, התוצאה המתקבלת היא       שרכישת הזכויות בבית, לפחות בחלקן, מומנה באמצעות כסף כשר.

 1. השופט קובע בעמוד 5 להחלטה:

"בניגוד למקרה שנדון בעניין תענך, שבו היה ערבוב של כספים ש"היו לבשר אחד", ולכן ראה בית המשפט את כל הכספים ככאלה שהושגו בעבירה, במקרה שבפנינו ניתן להפריד, הגם שלא במדויק, בין הכספים שהתקבלו לכאורה ממקור כשר לבין אלה שהתקבלו ממקור שאינו כשר.

לפיכך, על פי הנתונים דלעיל, ומבלי להיכנס לחישובים מורכבים ומסובכים, שאינם מענייננו , שכן אנו מצויים בשלב ביניים של בקשה לחילוט זמני, ומשום שנושא החילוט יתברר, ככל הנראה, במסגרת התיק העיקרי, ראוי לדעתי להטיל עיקול רק על שליש מזכויות המבקשת בבית. למותר להוסיף שלמבקשת אין קשר וזיקה לנושא האישומים בהליך זה".

      הזכויות בפוליסות הביטוח

 1. לצד הנכסים הפטורים מעיקול, מצויים נכסים שאינם שני עיקול מטיבם ומטבעם. קיימת זכות גם אם מועד המימוש בעתיד, אך "תקווה", "צפייה" או "סיכוי" בעלמא לזכות שטרם באה, אינם ניתנים לעיקול זמני (הפניה לרע"א 1821/98 ניקו בדים בע"מ נ' בנק דיסקונט להלן: "פרשת ניקו בדים").
 2. צוין, כי בהתאם למבחן התגבשות הזכות, עיקול זמני יכול להיות מוטל על זכויות קיימות, זכויות שניתן לממשן כבר עתה, או זכויות שמועד מימושן – להבדיל ממועד גיבושן – הוא בעתיד. השופט ציין את פרשת ניקו בדים בעמוד 6 להחלטתו, שם הודגשו הטעמים הפרקטיים העומדים מאחורי הכלל, לפיו אין לאפשר עיקול על זכות שטרם התגבשה (אם הכירו בזכות להטיל עיקול על זכותו הבלתי מגובשת של המוכר לפני שבאה לעולם, הייתה הכרה זו מהווה תמריץ למוכר שלא לקיים את חיוביו החוזיים לגיבוש זכותו, שכן הם עלולים להביא לעיקול התמורה).
 3. השופט ציין בעמוד 6 להחלטה:

            "זכות המבקש בפוליסות הביטוח אינה בגדר זכות עתידית אלא בגדר "ציפייה       לקבלת זכות עתידית", שכן מדובר בזכות שנובעת מהגשת תביעה, שטרם       התבררה וטרם הוכרעה. לא זו בלבד שאין כל וודאות שהמבקש אכן יזכה     בתביעה ויקבל סכומי כסף הרי שאין מדובר בהתגבשות וודאית, שפירעונה            יתרחש בעתיד, אלא בציפייה או תקווה לקבל פיצויים, אשר היקפם ומועד         קבלתם לוטה בערפל".

 1. בהתייחס לטענת פת הלחם, בית המשפט קבע כי בכספים שקיבל ממכירת הדירה הוא יכול היה לספק את צרכיו השוטפים למשך חודשים ארוכים.

      בית המשפט מורה על עיקול שליש מהזכויות הרשומות על שמם של המבקשת בבית            באילת ומבטל את העיקול הזמני שהוטל על פוליסות הביטוח של המבקש. כמו כן מורה   לשירות המבחן לערוך תסקיר שיתייחס להגבלות שהוטלו על המבקש.

תפריט נגישות