וע' 200/06 אנה שרון נ' מ"י – הועדה להטלת עיצום כספי

שם בית המשפט
שלום (ים)
שם השופט
הא' שניידר
החלטה מיום
05/07/07
נושא פסק הדין
ערעור של עסק למתן שירותי מטבע, לפי סעיף 20 לחוק, על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי, לפי סעיף 7 לחוק.
תמצית פס"ד

הועדה להטלת עיצום כספי הטילה על המערערת, העוסקת במתן שירותי מטבע, עיצום כספי. הועדה קבעה כי נמצאו אצל המערערת ליקויים שונים, וביניהם  ליקויים בהליך זיהוי הלקוחות, דרישת הצהרה ממבקש השירות, אימות פרטים, דרישת מסמכים ושמירתם, והפרת הוראות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

הועדה שקלה את העובדה שהמערערת פעלה לתיקון הליקויים הצופים פני עתיד, שקלה את חוסר האפשרות לתקן את הליקויים באופן רטרואקטיבי, וכן את העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה של המערערת, כמו גם את העובדה כי המערערת שיתפה פעולה עם אנשי הביקורת. על כן הוטל עליה  עיצום כספי בסך 120,000 ₪.
המערערת טוענת כי דיווחה על כ-94% מהעסקאות הטעונות דיווח, וכי אותם דיווחים היו לנגד עיני הרשות, אם כי לקו בחסר והועברו באופן ידני ולא באופן ממוחשב.  עוד טוענת המערערת כי לאורך כל תקופת ההפרה לא עשתה הרשות דבר על מנת למנוע את המשך ההפרה. לטענתה, הטלת סנקציה בשל הפרה שהיתה ידועה לרשות, ואשר הרשות התירה לה להימשך במשך למעלה משנתיים, הינה מעשה שלטוני בלתי סביר ובלתי צודק.
בית המשפט קובע:
 
1.         יש לבדוק האם הועדה פעלה בהתאם לאמות המידה שקבע לה המחוקק בתקנה 9 לתקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי) התשס"ב-2001.
2.         קיימת חובה לקיים את החוק, ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות. הדעת אינה סובלת פרשנות לפיה אדם יהיה רשאי להמתין להליך ביקורת שיינקט כנגדו כדי לקיים את הוראות החוק.
3.         אין זה רלבנטי אם מדובר בהפרה של אי דיווח כלל, או בדיווח חסר. בשני המקרים מדובר בהפרה שאינה מאפשרת לרשות לבצע את תפקידיה ופוגעת פגיעה חמורה במטרות החוק.
4.         יש לכלול במסגרת היקף ההפרה גם את סכום העסקאות שבהן נתגלו ליקויים, שהיקפו, בהתאם להודאת המערערת, כ-103,000,000 ₪, וזאת בנוסף לעסקאות שלא דווחו כלל, שהיקפן כ-7,000,000 ₪. בהתחשב בהיקף ההפרה – סכום העיצום הכספי שהוטל על המערערת מצוי במתחם הסבירות, ואפילו נמוך מכך.
5.         בעת מתן ההחלטה התחשבה הועדה בנסיבות מקלות, וביניהן בפעולות שננקטו לתיקון הליקויים, בעובדה כי מדובר בהפרה ראשונה, ובשיתוף פעולה מצד המערערת עם אנשי הביקורת.
לפיכך  לא נמצא פגם בשיקולי הועדה, והערעור נדחה.

תפריט נגישות