החלטת ועדת עיצומים של בנק ישראל

שם בית המשפט
שם השופט
החלטה מיום
30/12/10
נושא פסק הדין
הודעת בנק ישראל בדבר החלטת עיצומים על בנק הפועלים
תמצית פס"ד
ביום 02.01.2011 פורסם על ידי בנק ישראל, כי הוחלט להטיל עיצום כספי בסך 7.5 מילוני ₪ על בנק הפועלים, בגין הפרות שביצע על הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון.
בהודעה צוין, כי ההפרות והליקויים מבוססים על ממצאי בדיקה של הפיקוח על הבנקים, שנערכה במרכז לבנקאות פרטית בינלאומית (סניף הירקון) בשנת 2004, וכן על ממצאי דו"ח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בשנים 2007-2008.
בגין ממצאי הבדיקה בפרשת סניף הרקון, הוטל על הבנק עיצום כספי בסכום של 6 מליון ₪, וזאת עקב הפרות שנבעו מאי דיווח לפי סעיף 9 לצו, הנוגעות לדיווח לרשות על פעילות בלתי רגילה.
בעקבות ממצאי דו"ח הביקורת שנערך בשנים 2007-2008, הוטל על הבנק עיצום כספי בסך של 1.5 מיליון ₪. ההפרות והליקויים העיקריים שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים הינם:
אי קבלה או שמירה של הצהרות על נהנים בחשבון;ניהול חשבונות למטרות קהילתיות וחשבונות של עורכי דין עבור כלל לקוחותיהם שלא בהתאם להוראות הצו; אי דיווח על פעולות בלתי רגילות; אי חסימה של חשבונות שפרטי הזיהוי של הלקוחות טרם טוייבו; דיווחים שהועברו באיחור לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
בהודעה נכתב עוד, כי הבנק נקט בצעדים נרחבים לתיקון הליקויים השונים ולמניעת הישנותם, כאשר הוועדה התחשבה בהחלטתה בצעדים שנקט הבנק.
ביום 01.02.2011 פורסמה הודעה נוספת בעניין, לפיה הוחלט להפחית את סך העיצום הכספים שהוטל על בנק הפועלים מסך של 6 מיליון ₪ לסך של 5,375,000 ₪, וזאת עקב טעות שנפלה בהחלטה, הנוגעת להפרות שביצע הבנק במסגרת פעילותו במרכז לבנקאות פרטית בינלאומית (סניף הירקון) בשנת 2004. נקבע כי לפנים משורת הדין, לא תתייחס ועדת העיצומים לאירועים בגינם הועמדו עובדי הבנק לדין פלילי וזוכו, ואף על פי כן, עקב טעות, הוועדה הטילה עיצום כספי בגין אירוע שבו הועמדו לדין עובדי הבנק וזוכו. כאמור, סך העיצום תוקן.

תפריט נגישות