ע"פ 1785/08 מדינת ישראל נ' אבנר לארי

שם בית המשפט
עליון
שם השופט
א' פרוקצ'יה, א' רובינשטיין, א' חיות
החלטה מיום
04/09/08
נושא פסק הדין
בית המשפט העליון דן בערעור המדינה על זיכוי מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק
תמצית פס"ד

בעקבות הסכמה אליה הגיעו הצדדים, ביטל בית המשפט העליון את כל הקביעות הנורמטיביות שבהחלטת בית המשפט המחוזי.

זיכוי הנאשם נותר על כנו, וזאת  על סמך הקביעה העובדתית של בית משפט קמא לפיה נותר בלב בית המשפט ספק בשאלה אם הנאשם ידע על הפעולות המחוייבות בדיווח, וכן על סמך קביעתו העובדתית באשר למודעות הנאשם בנוגע לנורמות הדיווח החלות על הבנק, אשר היו עדיין חדשות במועד הרלבנטי.

בית המשפט העליון מאמץ את ההסדר בלי לנקוט עמדה שיפוטית בשאלות הנורמטיביות העולות מן ההליך.

תפריט נגישות