ב"ש 92887/07 מדינת ישראל נ' שרון בנבנישתי

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ח' כבוב
החלטה מיום
27/08/07
נושא פסק הדין
בקשה לחילוט זמני לפני הגשת כתב אישום לפי סעיף 23 לחוק, ביחד עם סעיף36 (ו) (ב) ו- (ג) לפקודת הסמים.
תמצית פס"ד
בקשה למתן צו חילוט זמני לפי סעיף 23  לחוק. המשיבה 2 הינה חברה פרטית הרשומה כנותנת שרותי מטבע, ועיסוקה במתן שירותי ניכיון שקים והמרת מטבע תמורת עמלה. המשיב 1 היה המנהל בפועל של החברה.
על פי הנטען בבקשה לא דיווחה החברה בתקופה הרלבנטית לרשות לאיסור הלבנת הון, כמתחייב, ביחס ל- 1971 שירותים שנתנה בגין ניכיון שיקים, בסכום כולל של כ- 229 מליון ₪, וכן ביחס ל- 9 שירותים נוספים בסכום כולל של כ- 5.5 מליון ₪.
המדינה טוענת כי קיים חשש כי אם לא יינתנו הצווים כמבוקש, יפעלו המשיבים להברחת הרכוש או העלמתו, ותסוכל כוונת המדינה לעתור לחילוט סופי של הרכוש, אם יורשעו המשיבים. לטענתה,  בכוונתה להגיש כתב אישום כנגד המשיבים בתקופה הקרובה, ואז תעמוד להם הזכות לטעון לגופה של בקשה ולגופו של עניין, לאחר שיוכלו לקבל את חומר הראיות לידיהם ולהתייחס לבקשה באופן ענייני.
המשיבים טוענים כי לא ראוי שבחלוף מספר שנים מאז בוצעו העבירות הלכאוריות, לאחר שהמדינה גילתה את דעתה בכך שהחזירה להם שיקים רבים שנתפסו אצלם, ובשעה שהרשויות המוסמכות איפשרו למשיבים להמשיך בעיסוקם, תטען המדינה היום לראשונה טענה בדבר חשש להעלמת רכוש או הברחתו.
בית המשפט קובע:
  1. בחינה פורמאלית של הבקשה תומכת בעמדת המדינה כי מדובר בעבירות לא פשוטות כנגד חוק איסור הלבנת הון, ועל כן הדעת נותנת שיש מקום, בשלב מקדמי זה, להבטיח את תפיסת הכספים והרכוש בצווים זמניים, עד לקיום דיון ענייני במעמד הצדדים.
  1. מתן הצו אמנם פוגע בזכות קניינית של המשיבים, אך הפגיעה מידתית, מכיוון שמדובר בצו ביניים הניתן עד להגשת כתב אישום, שבמסגרתו יקויים דיון ענייני בבקשה לסעדים זמניים.
  1. בית המשפט שידון בבקשה לאחר הגשת כתב אישום יצטרך לתת  את דעתו למכלול השיקולים הראויים, כמו גם לטיעוני בא כח המשיבים, לפיהם, אם במשך יותר משלוש שנים לא סברה המדינה שיש מקום לנקוט בהליכי תפיסה של רכוש, לא קיימת הצדקה לעשות כן סמוך לפני הגשת כתב האישום.
  1. בשלב זה של הדיון, בית המשפט אינו יכול לעמוד מקרוב על עוצמת התשתית הראייתית ועל טיב טענות הצדדים לגופם של אישומים, וקיים קושי מובנה להכריע בבקשה. מן הראוי כי הכרעה שכזו תעשה רק לאחר הגשת כתב אישום, כאשר ביהמ"ש יוכל לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, על סמך ראיות שיוצגו בפניו. על כן מצווה בית המשפט, בשלב זה, על מתן צווים זמניים כמבוקש.

תפריט נגישות