ב"ש 92055/05 מריאנה צילמנקו נ' מדינת ישראל

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ד"ר ע' קפלן-הגלר
החלטה מיום
29/06/05
נושא פסק הדין
תחולת הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (להלן: "הפסד"פ"), כאשר קיימות הוראות סותרות בחוק איסור הלבנת הון (להלן: "החוק")
תמצית פס"ד
הוטל חילוט זמני בשלב שלפני הגשת כתב האישום על נכסי העוררת ובמסגרתו הוקפא חשבון בנק של המבקשת, לקוחה של בנק הפועלים, אשר בו הופקדו שני מיליון דולר. המאשימה הודיעה כי המשך ההקפאה דרוש לשם חילוטם העתידי של הכספים, אם וכאשר יוגש כנגד המבקשת כתב אישום בגין עבירת הלבנת הון.
העוררת הגישה ערר עפ"י סעיף 38א(א) לפסד"פ על החלטת בימ"ש קמא להקפיא את חשבון הבנק שלה.
לטענת הסניגורים – חוק איסור הלבנת הון מפנה את הרשות למסלול מיוחד, כאשר ברצונה לחלט בעתיד חפץ, המצוי באחזקתה לאחר תפיסתו, וזאת בטרם הגשת כתב אישום; החוק בסעיף 23 מפנה להוראות פקודת הסמים, ובמיוחד לסעיף 36ו (ב), ועל כן המסלול הברור, האחד והיחיד, הוא המסלול אשר המחוקק התווה בחוק, ולא המסלול המפורט בסעיפים 30 ואילך לפסד"פ. כל קביעה אחרת, תרוקן את החוק מתכליתו הראויה ומפרשנותו; אפילו פעולת התפיסה של הנכס יכולה להיעשות על פי הפסד"פ, הרי שלאחר מכן, הנתיב הוא כמותווה בסעיף 23 לחוק בלבד; במקרה זה, המשך אחזקת המדינה בתפוס (הקפאת החשבון) אינה כדין, ודינה להתבטל.
לטענת המדינה – הסמכויות הניתנות לצורך חילוט בחוק איסור הלבנת הון, אין בהן כדי לבטל או לפגוע או להפחית מהמסלול המקביל הנתון למדינה על פי הפסד"פ;
בית המשפט קובע –
    1. במקרים שבהם קיים הסדר עצמאי בחוק, יש לתת תוקף להסדר זה, ואין לפעול על פי הפסד"פ. משהכתיב המחוקק נוהל ספציפי לביצוע חילוט זמני בחוק, אין לעקוף את המסלול שהותווה על ידו באמצעות שימוש בנוהל המקל שבפסד"פ.
    2. מרגע שהכספים "נצבעו" ככספים שנתפסו לצורך חילוט עתידי, בהתאם לחוק, הם קיבלו זהות אשר מחייבת את המאשימה לפעול בנושא החילוט על פי החוק.
    3. מכיוון שהחוק התווה פרוצדורה ספציפית בעניין חילוט זמני, אשר מטרתו העתידית הינה חילוט על פי החוק, אין לפעול על פי ההסדר החלופי הקבוע בפסד"פ.
    4. אין לעוות את המטרה המיוחדת שלשמה נועד החוק, על ידי פניה שלא כדין לחוק אחר. כך יש לנהוג מרגע שנסתיימה הבדיקה הראשונית והוחלט מה מהותו של הנכס שנתפס. אם "סומן" הכסף ככסף המיועד לחילוט על פי החוק, יש ללכת בדרך המותווית בחוק ולא בפסד"פ.
  • ההסדרים הקבועים בחוק ובפסד"פ יכולים להתקיים בכפיפה אחת, עד לרגע סיווגם של הכספים ככאלה שנתפסו לצורך חילוטם על פי החוק. מרגע זה והלאה, יש לפעול על פי ההסדר הספציפי הקבוע בחוק.

תפריט נגישות