תנאי שימוש

העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, מידת עדכונם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריות המשתמש באופן בלעדי ומלא. מנהל האתר לא ישא בשום פנים ואופן באחריות למידע המשפטי ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותו, מהימנותו, דיוקו או מידת עדכונו של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים משפטיים ומידע משפטי שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד. אין להסתמך על המידע המופיע באתר זה, כולל מאמר או ידיעה חדשותית באתר זה, כאילו היו עצה משפטית. מוצע להיוועץ בעורך-דין בכל נושא מבין הנושאים המופיעים באתר. מנהל האתר לא ישא באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר. מנהל האתר אינו נושא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים. מנהל האתר אינו נושא באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, מידת עדכונו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. מנהל האתר אינו אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות במאמרים, בידיעות או במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו – הינם של מנהל האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מנהל האתר בכתב ומראש. באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין מנהל האתר לבין צדדים שלישיים כלשהם. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מנהל האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאגור מידע ותכנים שהתפרסמו באתר באמצעות תוכנות מסוג (Crawlers, Robots וכד') או להפיץ מידע ותכנים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר ("קישור עמוק"), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי האתר בלא כל התערבות בעיצובו, בתוכנו או בפעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת של העמוד מן האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בתוכנה המשמשת לעיון באתר. אין לקשר לרכיבים בודדים באתר – כדוגמת קישור ישיר לתמונות או למסמכים המצויים באתר, להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שקבע לו מנהל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתם לכך מראש ובכתב. אין להציג את האתר באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מן התכנים המצויים בו.

הפסקת פעילות האתר

מנהל האתר רשאי לחדול מהפעלתו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

תפריט נגישות